قاب دونفره سیما تیرانداز و بازیگر زن روی صحنه تئاتر

قاب دونفره سیما تیرانداز و بازیگر زن روی صحنه تئاتر

عکسی دونفره از خود همراه منتشر کرده که به نظر میاید عکسی از یک صحنه تئاتر است. سیما تیرانداز در این پست خود نوشته:

سمانه : تو از کجا میدونی خودش بهت نگفت ؟

شیرین : نخیر من مارپل بازی درآوردم کشف کردم .

قاب دونفره سیما تیرانداز و بازیگر زن روی صحنه تئاتر