واکنش رسمی معین درباره بازگشت به ایران

واکنش رسمی معین درباره بازگشت به ایران

، خواننده و آهنگساز در توییتر نوشت: امشب دوست و همکار نازنینم به من تلفون کرد، ضمن گفتگو صحبت ما کشیده شد راجع به دعوتش به ایران. گفت بله چنین صحبت‌هائی شده ولی از طرف مقامی گفته شده که طبق این ماده و فلان ماده باید ٢٨ سال بروم زندان.

ادعای ذکر شده در حالی به یک مقام نسبت داده شده که این اظهارات توسط یک فعال توئیتری مخالف دولت مطرح شده است .

واکنش رسمی معین درباره بازگشت به ایران