ماججرای برق‌گرفتگی صابر ابر که او را تا یک قدمی مرگ بُرد

ماججرای برق‌گرفتگی صابر ابر که او را تا یک قدمی مرگ بُرد

صابر ابر در توضیح این عکس که مربوط به دوره کودکی اوست، نوشت:
«این منم
سی و هشت سال پیش
یک ساعت بعد از این عکس با سنجاق موی مامان، دچار برق گرفتگی شدم و تا امروز این شُد شعار زندگیم «مثل اسب کار کُن و مثل سَگ آدم باش»
دوستتون دارم و در کنارِ شما خوش بختم.
پ ن/ سنجاق را تا ته کردم در پریز برق اتاقم و همین طور که چهار دست و پا تند تند از اتاق خارج می شدم صدایی از دهانم در می آمد شبیه به واژه ویژژژژژژژژ، من هنوز در ویژَم، تند و بی قطع و سریع
و عاشق»

ماججرای برق‌گرفتگی صابر ابر که او را تا یک قدمی مرگ بُرد