درخواست دختر محمد کاسبی از مردم: برای پدرم دعا کنید

درخواست دختر محمد کاسبی از مردم: برای پدرم دعا کنید

محمد کاسبی مجددا در بیمارستان بستری شد.دختر محمد کاسبی به وخامت اوضاع پدرش در بیمارستان اشاره کرد و از مردم خواست که برای بهبودی این ، دعا کنند.

درخواست دختر محمد کاسبی از مردم: برای پدرم دعا کنید