دادستان مرکز استان قم: زینب موسوی تعهد دهد تا مشمول عفو شود

دادستان مرکز استان قم: زینب موسوی تعهد دهد تا مشمول عفو شود

دادستان مرکز استان قم در رابطه با پرونده زینب موسوی و ادعای مطرح شده، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد پرونده وی مشمول عفو می‌شود و ادعای صورت پذیرفته از سوی این فرد صحت ندارد.
غریب دادستان مرکز استان قم در رابطه با پرونده زینب موسوی و ادعای مطرح شده، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد پرونده زینب موسوی مشمول عفو می‌شود و ادعای صورت پذیرفته از سوی این فرد صحت ندارد.
وی افزود: خانم موسوی هم در صورت دادن تعهد قانونی که یکی از شروط عفو است، مشمول عفو مقام معظم رهبری خواهد شد.

دادستان مرکز استان قم: زینب موسوی تعهد دهد تا مشمول عفو شود